Waterveiligheid Zwolle

Langs het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwarte Water moeten ter hoogte van Zwolle fysieke maatregelen genomen worden om de waterveiligheid zeker te stellen. Het gaat om een combinatie van dijkverbetering en versterking van de ruimtelijke inrichting. Drie partijen hebben de handen in een geslagen; het Waterschap Groot Salland, de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel. Ze hebben Obbe Norbruis in 2014 benaderd met het verzoek sturing te geven aan een ontwerpproces dat antwoord moest geven op de vraag “Welke slimme combinaties van dijkversterking en ruimtelijke ontwikkelingen zijn er mogelijk? Er werd een schetsdag gehouden waar alle drie partijen hun bijdrage aan leverden. We hebben de belangrijkste ontwerpsuggesties uit dat proces gelicht en gegoten in de vorm van een zeer globale visie met oplossingsrichtingen. De samenwerkende partijen hebben daar een aantal van uitgewerkt.