Ontwikkelingsvisie: Urk

Een ontwikkelingsvisie wordt gemaakt als een gebied zich, in een nader te bepalen richting, moet ontwikkelen. De haven van Urk is daarvan een voorbeeld. Sinds de vissersvloot de haven beperkt aandoet loopt het aantal bezoekers van Urk sterk terug. Obbe Norbruis gaf vanuit Royal Haskoning sturing aan de idee ontwikkeling die het tij moest keren. Daarvoor werden, in afstemming met de gemeente en talloze ondernemers, verschillende oplossingsrichtingen aangedragen. Van enkele heeft de gemeente werk gemaakt, andere werden opgepakt door de ondernemers en bewoners. Die oplossingsrichtingen varieerden van; upgrading van bestaande bebouwing en publieke ruimtes tot nieuwbouw in het havengebied.  Nog niet uitgevoerde aanbevelingen vormen de bouwstenen van de gemeentelijke lange termijn visie (2035).